توریسم سلامت

زمینه های فعالیت در حوزه گردشگری سلامت در دنیا شامل: آب‌ گرم‌های درمانی، برنامه‌های مدیریت وزن، اعمال جراحی آرایشی و پلاستیک، اعمال جراحی جایگزینی مفاصل، اعمال جراحی بای-پس شریان قلب، پیونداعضاء، چشم پزشکی ( عمل لیزیک )، دندان پزشکی و کاشت دندان،